Vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 34-le, üldkoosolek teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni kontrolli. Revisjoni liikmeteks ei saa olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja. Juhatus esitab heakskiidetud majandusaasta aruande üldkoosolekule. Kui mittetulundusühingul on revisjonikomisjon, peab aruandele lisama revisjonikomisjoni arvamuse. Pärast seda üldkoosolek kinnitab aruande.

Tavapärane revisjon hõlmab, kuid ei piirdu järgmiste protseduuridega:

  1. Algdokumentide kontroll
  2. Kulude jagamise kontroll
  3. Lihtne pangaväljavõtte kontroll
  4. Koosolekute protokollide lugemine
  5. Sõlmitud lepingute lugemine
  6. Juhatuse tegevuse vastavuse kontroll üldkoosolekul kinnitatud majandusaasta kavale
  7. Majandusaasta aruande kontroll
  8. Juhatuse liikmete volituste kontroll

Revident peab põhjalikult ette valmistuma revisjoniprotseduuride läbiviimiseks ning dokumenteerimiseks. 

Revisjoni läbiviimisel lähtume Audiitorkogu poolt välja töötatud arvestusalasest revisjoni juhendist.

Juhul, kui Teie ühistul puudub revisjonikomisjon, oleme valmis pakkuma revisjoni teenust!

Küsi pakkumist